Przejdź do treści

Śmierć Brunona z Kwerfurtu

3 września, 1009
Śmierć Brunona z Kwerfurtu

Wraz z 18 misjonarzami poniósł śmierć męczeńską 14 lutego lub 9 marca 1009. Opis śmierci Brunona znany jest z łacińskiej relacji Hystoria de predicacione episcopi Brunonis, autorstwa mnicha Wiperta, który towarzyszył w wyprawie Brunona i jako jedyny ocalał.

Objęcie Giżycka przez Krzyżaków

1253
Objęcie Giżycka przez Krzyżaków

Krzyżacy pod wodzą wielkiego mistrza Poppona von Osterna , obejmując we władanie okolice  dzisiejszego Giżycka.

Budowa zamku

11 grudnia, 1285
Budowa zamku

Hipotetyczna data budowy pierwszego zamku krzyżackiego Lotzenburg nad Niegocinem. Najprawdopodobniej była to drewniana strażnica, strzegąca granicznego pasa Wildnis i będąca bazą wypadową na ziemie jaćwieskie. Na zdjęciu przykładowa strażnica.

Wildhaus

1337
Wildhaus

Potwierdzone źródłowo istnienie krzyżackiego „Wildhausu” na przesmyku między Niegocinem i Kisajnem.

Niewola Kiejstuta

1361
Niewola Kiejstuta

rycerz Heinrich Beler z zamku Lotzen współdowodzi wyprawą zbrojną, która nad jeziorem Ublik Wielki pojmała w niewolę wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta.

Zniszczenie zamku Lotzen

1365

litewskie oddziały pod wodzą wielkiego księcia Kiejstuta (który zbiegł z krzyżackiej niewoli) zdobywają i niszczą zamek Lotzen.

Odbudowa zamku

1377
Odbudowa zamku

Zamek Lotzen odbudowany w formie murowanej

Nowa Wieś – (Neuendorf)

1437
Nowa Wieś – (Neuendorf)

hipotetyczna data pierwszego przywileju czynszowego dla Nowej Wsi (Neuendorf),powstałej przy zamku Lotzen.

Zniszczenie zamku podczas "wojny trzynastoletniej"

1455

Odnowienie przywileju lokacyjnego

1475
Odnowienie przywileju lokacyjnego

Kontur bran­denburski Bernard von Balzhofen odnawia przywilej lokacyj­ny na prawie magdeburskim dla Nowej Wsi (Neuendorf) przy zamku Lotzen; wieś po­siada ok. 24 gospodarstwa chłopskie, kościół i trzy karcz­my, przywilej połowu ryb w  Niegocinie i obowiązek utrzymywania mostu przy zamku.

Parafię w Nowej Wsi obejmuje ks. Maciej z Brzostowa

1481

Spalenie zamku

1520

Podczas ostatniej wojny polsko-krzyżackiej rycerze zakonni opuszczają nieprzystosowany do obrony zamek Lotzen, paląc go.

Sekularyzacja państwa zakonnego

1525
Sekularyzacja państwa zakonnego
 • Sekularyzacja państwa zakonnego
 • Nowa Wieś (Neuendorf) staje się częścią lenna polskiego króla w protestanckich Prusach Książęcych pod władzą księcia pruskiego Albrechta von Hohenzollerna
 • zamek Lotzen siedzibą książęcego starosty.

Wzmianki o pierwszej szkole nad Niegocinem.

1529

Przebudowa zamku Lotzen

1531
 • Parafię ewangelicką w Nowej Wsi obejmuje pastor Piotr Cenker.
 • Przebudowa zamku Lotzen pod kierunkiem Christopha Romera z Królewca; budowla zyskuje renesansowe cechy architektoniczne.
 • Połowa XVI w. – nazwa Nowa Wieś (Neuendorf) coraz częściej zastępowana jest nazwą Lotzen- dorf lub „Stadtlein” (miasteczko) Letzen; zdarza się tytułowanie nowowiejskiego starosty.

Prawa miejskie Lotzen

1573

hipotetyczna data pierwszego przywileju miejskiego i nadania nazwy Lotzen od miana zamku.

Pierwszy szpital (przytułek dla ubogich) nad Niegocinem.

1581

Prawa miejskie

15 maja, 1612
Prawa miejskie

Elektor brandenburski i regent Księstwa Pruskiego – Jan Zygmunt von Hohenzollern nadaje w imieniu chorego umysłowo księcia pruskiego Albrechta Fryderyka von Hohenzollerna prawa miejskie i pochodzącą od zamku nazwę Lotzen (spolszczaną przez mazurskich osadników na -Lec) osadzie nad jeziorem Niegocin.

Akt nadania pieczęci miejskiej przed­stawiającej trzy leszcze na niebie­skiej tarczy

26 maja, 1612

Pierwszy burmistrz

1613

Pierwszym burmistrzem miasteczka jest Paweł Rudzki (wnosząc z nazwiska burmistrza, jak też jednego z karczmarzy – Michał Prus, można domniemywać, iż w miasteczku dominował osadniczy żywioł mazowiecki z domieszką schrystianizowanej, tubylczej ludności pruskiej), mieszkańcy Lotzen budują ratusz (spłonął w 1822 r.).

Przebudowa zamku

1614
Przebudowa zamku

Przebudowa zamku Lotzen na potrzeby książęcej rezydencji myśliwskiej trwała w latach 1613-1614

Zawalenie się starego kościoła

1633

Pierwszy drewniany kościół ewangelicki na terenie Giżycka został wybudowany w czasach Reformacji. Nowa, większa i murowana świątynia powstała w 1633, a wieżę dobudowano do niej w 1642. Budynek został zniszczony w wyniku pożaru w 1686. Do odbudowy spalonego kościoła przystąpiono w 1709. W 1728 zakupiono do niego trzy dzwony różnej wielkości. 3 kwietnia 1822 miał miejsce pożar miasta, doszło wtedy do kolejnego zniszczenia budowli

List Władysława IV Wazy

7 grudnia, 1635 12:00 am
List Władysława IV Wazy

List króla polskiego Władysława IV Wazy do magistratu „wiernego miasta Leca” z życzeniami i poleceniem zakwaterowania 200 żołnierzy.

Potop szwedzki

1655
Potop szwedzki

Książę pruski wiąże się sojuszem z królem Szwecji, odstępując swego lennego zwierzchnika – króla Polski; Lotzen staje się dla Polaków wrogim, he­retyckim miastem.

Odnowienie przywileju miejskiego

8 lutego, 1669
Odnowienie przywileju miejskiego

„wielki elektor” Fryderyk Wilhelm I-von Hohenzollern odnawia i rozszerza przywilej miejski Lotzen po „spustoszeniu tatarskim”.

Wielki pożar miasta

1686

spłonęły 73 budynki wraz z kościołem.

Ulgi w czynszu

1698

1690 – 1698 – ulgi w czynszu oraz ogólnopruska kolekta (modlitwa i zbiórka kościelna) na potrzeby „spalonego miasta” Lotzen, zarządzona przez księcia pruskiego Fryderyka III von Hohenzollerna.

Królestwo Pruskie

18 stycznia, 1701
Królestwo Pruskie
 • książę Fryderyk III von Hohenzollern koronowany w Królewcu, jako król Fryderyk I
 • Lotzen staje się miastem w Królestwie Pruskim.

Pierwsza apteka w Lotzen

1708

Wielka epidemia dżumy

1711

1709 -1711 wielka epidemia dżumy w Prusach, umiera ponad 800 mieszkańców miasta Lotzen. Miasto jest praktycznie wyludnione. W tej epidemii umierają pastorowie Jerzy Boretius i Daniel Pessarovius.

Pierwsza stacja pocztowa (dyliżansowa) w Lotzen.

1720

Na wieży kościoła zawieszono 3 dzwony

1728
Na wieży kościoła zawieszono 3 dzwony

Start procesu germanizacji

1739

Król Fryderyk Wilhelm I zakazuje sprowadzania do Prus kolonistów z Polski i Litwy. Zaczyna się proces germanizacji Lotzen.

Zamek Lotzen siedzibą tzw. domeny książęcej

1752

Wcześniej rozebrano barokowe skrzydła rezydencji myśliwskiej, które strawił pożar w 1749 r.

Wojska rosyjskie zajmują Lotzen

5 marca, 1758
 • podczas tzw. wojny siedmioletniej wojska rosyjskie zajmują Lotzen
 • burmistrz, magistrat i mieszkańcy miasta składają przysięgę wierności cesarzowej rosyjskiej Elżbiecie Romanowej
 • przez cztery lata (do śmierci carycy w roku 1762 i wycofania wojsk rosyjskich z Prus) Lotzen pozostaje miastem rosyjskim.

Kanał Giżycki (Łuczański)

1772
Kanał Giżycki (Łuczański)

1765 – 1772 r. – wykorzystując częściowo strugę, biegnącą od Niegocina, koło zamku, do jeziora Wojsak, przekopano kanał łączący jeziora Niegocin i Kisajno, funkcjonujący do dzisiaj jako Kanał Giżycki (Łuczański).

Wielki pożar Lotzen

8 marca, 1786

Wielki pożar strawił około stu budynków mieszkalnych i gospodarczych; ogień został podłożony z zemsty przez „dziewkę służebną”, którą ukarano śmiercią przez ścięcie, a następnie spalenie zwłok na stosie przy drodze do Angerburga(Węgorzewa).

Spis miasta

1796
 • Miasteczko Lotzen w prowincji Prusy Wschodnie (utworzona w 1772 r.) Królestwa Prus liczy 149 budynków mieszkalnych, 7 budynków użyteczności publicznej (kościół, szkoła, szpital, ratusz, słodownia z browarem, lazaret i remiza strażacka), ponadto dwa młyny wiatrowe oraz 34 studnie (w tym 4 publiczne)
 • posiada też zalążek garnizonu wojskowego w postaci stacjonującego tutaj jednego szwadronu huzarów.

Kampania napoleońska w ramach wojny z IV Koalicją Antyfrancuską

1807

W styczniu 1807 roku w Giżycku przebywał głównodowodzący siłami rosyjskimi gen. Bennigsen, a przez miasto przechodziły na zachód kolejne formacje rosyjskie – pewnego dnia nawet 6000 żołnierzy. W tym czasie urządzono w Giżycku piekarnie wojskowe oraz główne składy aprowizacyjne dla armii sojuszniczych.

Bitwa pod Preussisch Eylau

17 lutego, 1807

Po bitwie pod Preussisch Eylau (obecnie Bagrationowsk w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim)do Lotzen wkraczają dwa polskie korpusy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i gen.Józefa Zajączka; wojsko obozuje poza miastem – w okolicach dzisiejszego Grajwa i na Pięknej Górze; gen. Dąbrowski zajmuje kwaterę na zamku, zaś gen. Zajączek w mieście; polscy generałowie byli chwaleni za oszczędzanie miasta i ludności, a żołnierze za karność, ale wojenne rekwizycje (m.in. koni i prowiantu) dały się mocno we znaki mieszkańcom.

Przemarsz wojsk Napoleona

1812
 • Przez Lotzen przemaszerowała 60-tysięczna armia napoleońska
 • na zamku kwateruje późniejszy marszałek Francji-gen. Emmanuel de Grouchy oraz wicekról Italii i pasierb Napoleona Bonaparte – książę Eugeniusz de Beauharnais
 • podczas rekwizycji dochodzi do incydentów pomiędzy żołnierzami i mieszkańcami, a nawet do regularnej potyczki z francuskimi maruderami.

Powrót pobitej Wielkiej Armii

1813

Po klęsce w Rosji przez miasto przeciągają niedobitki francuskiej Wielkiej Armii, spotykając się ze współczuciem, a nawet pomocą ze strony mieszkańców; na fali entuzjazmu po zerwaniu wymuszonego sojuszu Prus z Napoleonem, liczące ok. 1500 mieszkańców Lotzen wystawia 70 żołnierzy-ochotników do dalszej wojny z Francją.

Orkan niszczy miasto

17 stycznia, 1818

Potężny orkan pustoszy miasto i okolice (powalił większość drzew lasu miejskiego i nad niegocińskie wiatraki, w samym mieście zrywał dachówki i obalał słabsze mury)

Lotzen staje się miastem powiatowym i siedzibą landrata (starosty powiatowego).

1820

Największy pożar miasta w historii Giżycka

3 kwietnia, 1822

Największy w dziejach miasta pożar w ciągu 3 dni strawił 75% zabudowy miasta, w tym kościół i plebanię

Kamień węgielny pod budowę kościoła i plebanię

1826
Kamień węgielny pod budowę kościoła i plebanię

Konsekracja świątyni

16 września, 1827
Konsekracja świątyni

Pastor Michael Gregorovius konsekrował nową neoklasycystyczną świątynię projektu warsztatu Karla F. Schinkla

Ostatnia epidemia cholery

27 grudnia, 1831

Około stu mieszkańców Lotzen umiera na cholerę podczas ostatniej wielkiej epidemii, która nawiedza Prusy Wschodnie.

Lotzen liczy 2146 mieszkańców

1840

Start budowy Twierdzy Boyen

4 września, 1844
Start budowy Twierdzy Boyen

Minister wojny Królestwa Prus – gen. Hermann von Boyen, uroczyście wmurowuje kamień węgielny pod budowę fortecy na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, nazwanej później od jego nazwiska – Feste Boyen (Twierdza Boyen).

Fryderyk Wilhelm IV odwiedza Lotzen

3 czerwca, 1845

Wizytacja budowy Twierdzy Boyen.

Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki

27 grudnia, 1845

Ukazuje się pierwszy rocznik polskojęzycznego Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego, redagowanego i publikowanego przez Marcina Gerssa. Kolejne roczniki kalendarza ukazują się regularnie w latach 1859 – 1895, osiągając nakład 25 tys. egzemplarzy, co świadczyło o niebywałej popularności wydawnictwa wśród społeczności mazurskiej.

Nowe organy i dzwony w kościele ewangelickim

1846
Nowe organy i dzwony w kościele ewangelickim

Świątynia otrzymuje nowe organy oraz trzy dzwony:

 • Concordia
 • Marta
 • Magdalena

Towarzystwo Krzewienia Języka Niemieckiego

1848

W Lotzen powstaje Towarzystwo Krzewienia Języka Niemieckiego na Mazurach; program organizacji, której przewodził Marcin Gerss, głosił m.in.: Związek w żadnym wypadku nie pragnie uciskać języka ojczystego ludu mazurskiego, lecz tylko rozpowszechniać znajomość mowy niemieckiej obok tego języka (blisko 90% ówczesnych mieszkańców Mazur znało wyłącznie język polski

Lotzener Wochenblatt

2 lutego, 1849

Ukazuje się pierwsza miejska gazeta „Lotzener Wochenblatt”, redagowana po niemiecku i polsku, która jednak upada po paru miesiącach.

Zamek siedzibą budowniczych Twierdzy

1852
 • zamek staje się siedzibą budowniczych Twierdzy Boyen, a następnie kolejnych komendantów fortecy
 • powstaje państwowa szkoła miejska oraz tzw. szkoła dla ubogich, realizujące powszechny obowiązek szkolny (nauczanie odbywa się już wyłącznie w języku niemieckim).

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

1854
 • 1854 – 1857 r. – dokończenie połączenia kanałami szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
 • pogłębienie i uregulowanie obecnego Kanału Giżyckiego (Łuczańskiego)
 • budowa pierwszego, dwuprzęsłowego mostu zwodzonego koło zamku (załamał się w 1859 r. pod przeciążonym wozem kupieckim i później został odbudowany jako jednoprzęsłowy).

Inauguracja żeglugi na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

3 września, 1856

Parowiec „Masovia” odbywa rejs na trasie Johannisburg (Pisz) -Angerburg (Węgorzewo).

Zamknięcie dla pochówków cmentarza parafialnego przy kościele ewangelickim

1858

Nowe pochówki mogą się odbywać wyłącznie na nowym cmentarzu przy Lyckerstrasse (obecny park i zabytkowy cmentarz przy ul. Warszawskiej).

Lotzen staje się oficjalnie miastem garnizonowym

1859

Lotzen uzyskuje połączenie telegraficzne z Konigsbergiem (Królewcem).

1861

Powstaje budynek sądu zachowany do dzisiaj

1865

Mazurski Dom Sierot i Zakład Wychowawczy

1868

Ewangelickie siostry domudia konis „Bethanien” uruchamiają Mazurski Dom Sierot i Zakład Wychowawczy.

Miasto i twierdzę zajmują Rosjanie

1868

Fryderyk Wilhelm IV jednoczy kraje niemieckie

27 grudnia, 1871
Fryderyk Wilhelm IV jednoczy kraje niemieckie

Król pruski Fryderyk Wilhelm IV jednoczy kraje niemieckie i koronuje się jako cesarz niemiecki Wilhelm I; Lotzen staje się miastem powiatowym w prowincji Prusy Wschodnie Cesarstwa Niemiec; liczy 3562 mieszkańców.

Szkoła w Lotzen uzyskuje status progimnazjum. Powstanie Cesarskiego Urzędu Pocztowego w Lotzen.

1875
Szkoła w Lotzen uzyskuje status progimnazjum. Powstanie Cesarskiego Urzędu Pocztowego w Lotzen.

Gazeta Lecka

1875

1875 – 1892 r. – ukazuje się polskojęzyczna „Gazeta Lecka”, redagowana i wydawana przez Marcina Gerssa

Rekonsekracja kościoła

1881

Rekonsekracja kościoła po kapitalnym remoncie. Świątynia otrzymała nową absydę i zakrystię, ołtarz z obrazem Pfannschmid „Zapraszający Chrystus” i ambonę (w tym kształcie zachował się do dnia dzisiejszego).

Lotzener Zeitung

1886

Wychodzi pierwszy numer „Lotzener Zeitung” niemieckojęzycznej gazety miejskiej.

Założenie towarzystwa na rzecz Ułatwienia Żeglugi Pasażerskiej po Jeziorach Mazurskich

16 maja, 1890

rok później powstaje Kompania Żeglugi Parowej

Cesarz Wilhelm II gości w Lotzen

26 sierpnia, 1890
Cesarz Wilhelm II gości w Lotzen

cesarz Wilhelm II gości w Lotzen, obserwując próbne strzelanie artylerii fortecznej Twierdzy Boyen.

Budynek Liceum Ogólnokształcącego Nr 1).

27 grudnia, 1890

Progimnazjum zyskuje reprezentacyjną siedzibę, wzorowaną na planach gimnazjum w Preussisch Stargard(Starogardzie Gdańskim), która zachowała się do dnia dzisiejszego (obecny budynek Liceum Ogólnokształcącego Nr 1).

Aleja Lipowa

27 grudnia, 1891

urządzenie promenady (Aleja Lipowa) i miejsc wypoczynku w Lesie Miejskim; na wzgórzu przy szosie angerburskiej (węgorzewskiej) stanęła wieża z galerią widokową na wysokości 74 m ponad poziomem otaczających Lotzen jezior (wysadzono ją w 1914 r.), którą zachwalał w swoim , Ilustrowanym przewodniku po Mazurach Pruskich i Warmii”polski krajoznawca – Mieczysław Orłowicz.

Hans Schulz rozpoczyna w Lotzen działalność szkutniczą

28 grudnia, 1899

Wieża ciśnień

1900
 • miasto posiada gazownię, wodociągi i kanalizację
 • powstaje neogotycka wieża ciśnień – charakterystyczny punkt architektoniczny i widokowy także obecnego Giżycka.

Anioł Śmierci

4 grudnia, 1906
Anioł Śmierci

na rynku (obecny Plac Grunwaldzki) staje „powiatowy pomnik bohaterów”, czczący żołnierzy poległych w wojnach: prusko-austryjackiej i prusko-francuskiej, zwany przez mieszkańców „aniołem śmierci” (rozebrany w czasie II wojny światowej).

Krzyż upamiętniający św. Brunona z Kwerfurtu

1910
Krzyż upamiętniający św. Brunona z Kwerfurtu

Na wzgórzu Tafelberg nad Niegocinem staje żelazny krzyż upamiętniający św. Brunona z Kwerfurtu, będący repliką krzyża św. Wojciecha z Tenkitten (obecnie Letnoje w Obwodzie Kaliningradzkim) na Sambii; miasto liczy 6962 mieszkańców. Powstaje obszerny i reprezentacyjny kompleks budynków Mazurskiego Domu Macierzystego Diakonis„Bethanien” (obecny szpital powiatowy)  

Sportverein Lotzen e.v.

27 grudnia, 1911

w mieście powstaje pierwsza organizacja sportowa – Sportverein Lotzen e.v.

Pierwsza kronika miasta i gminy

1912

ukazuje się „Chronikder Gemeinde Lotzen” pastora Ernsta Trinckera – pierwsza kronika miasta i gminy.

Kamień Fryderyka Dewischkeita

1913
Kamień Fryderyka Dewischkeita

Nad kanałem staje, zachowany do dzisiaj, kamień pamiątkowy ku czci poety Fryderyka Dewischkeita, autora nieformalnego hymnu mazurskiego „Wild flutet der See”. W chwili obecnej pomnik ma usunięty  napis widoczny na zdjęciu.  

Płk Hans Busse komendantem „Feste Boyen”

17 lutego, 1914
Płk Hans Busse komendantem „Feste Boyen”

Pułkownik Busse z całą pewnością nie przewidywał, że dowodzona przez niego twierdza już za pół roku będzie na ustach większości Niemców, a on sam stanie się bohaterem wszystkich mieszkańców Giżycka. Tym bardziej, że jako świeżo upieczony komendant twierdzy miał świadomość tego, iż Prusy Wschodnie nie zajmowały szczególnego miejsca w planach strategicznych Niemiec, dla których priorytetowy charakter miały front francuski.

Do Giżycka przybył Komen- dant Orzysza płk Nusche

3 sierpnia, 1914

Pułkownikowi towarzyszy pluton Landsturmu. Z przekazów płk Nusche wynikało, iż Kozacy pustoszę wsie pomiędzy Orzyszem, a Piszem. Wysłany dwa dni później patrol samochodowy nie potwierdził jednak obecności Rosjan

Wyburzenia przedpola twierdzy

6 sierpnia, 1914
 • Wyburzone został pas zabudowań wzdłuż wschodniego brzegu kanału łączącego jeziora Niegocin i Kisajno zachowując jedynie siedzibę Komendanta twierdzy – zamek.
 • Wzdłuż brzegów kanału rozwinięto linię zasieków utrudniających wyjście na zachodni brzeg
 • Usunięto wszystkie okna zabudowań zamkowych wychodzące w kierunku miasta. Otwory zabezpieczono workami z piaskiem tworząc stanowiska ogniowe
 • Wyburzenia prowadzono na podstawie ustawy z 1871, która między innymi regulowała prawo budowlane dot. architektury w okolicy obiektów militarnych.

Pierwszy atak na Löetzen 1914

22 sierpnia, 1914 8:00 pm

Pierścień wokół Lotzen

23 sierpnia, 1914
Pierścień wokół Lotzen

II Korpus rosyjskiej Armii „Niemen” gen. Pawła von Rennenkampfa zamyka pierścień okrążenia wokół Lotzen.

Pierwszy atak na miasto

25 sierpnia, 1914

pierwszy atak na miasto od strony Lasu Miejskiego zostaje odparty.

Poczatek bitwy pod Tannenbergiem

26 sierpnia, 1914

Wezwanie do poddania twierdzy

27 sierpnia, 1914
 • Rosjanie przekazują dowódcy twierdzy płk. Hansowi Busse list dowódcy 22. Syberyjskiego Pułku Strzeleckiego – płk. Iwana Kondratiewa, wzywający do poddania fortecy
 • Dochodzi do incydentu ostrzelania rosyjskich parlamentariuszy.

Drugi atak na miasto

28 sierpnia, 1914

Zakończenie Pierwszej Bitwy o Jeziora Mazurskie

9 września, 1914

wobec klęski rosyjskiej Armii „Narew” gen. Aleksandra Samsonowa w rejonie Tannenbergu (Stębarka) i manewru oskrzydlającego, który feldmarszałek Paul von Hindenburg wyprowadził z Lotzen w rejon Węgorapy i Pregoły, gen.Rennenkampf zarządza odwrót Armii „Niemen” z linii Wielkich Jezior; zakończenie tzw. Pierwszej Bitwy o Jeziora Mazurskie.

Lotzener Feldstellung

1914

jesień 1914r.

 • powstaje tzw. Lotzener Feldstellung (Pozycja Polowa Lotzen)
 • łańcuch umocnień na wschodnich przedpolach Wielkich Jezior Mazurskich, gdzie toczą się zażarte boje pozycyjne.

Walki w Cierzpiętach

18 listopada, 1914
Walki w Cierzpiętach

Bitwa o Wzgórza Paproteckie

25 grudnia, 1914

Budowa linii kolejowej Konigsberg – Prostken

7 lutego, 1915

Budowa linii kolejowej Konigsberg (Królewiec) – Prostken (Prostki); pierwszy pociąg wjeżdża na stację Lotzen.

Bitwa Zimowa o Jeziora Mazurskie

7 lutego, 1915

Wilhelm II w Giżycku

13 lutego, 1915
Wilhelm II w Giżycku

cesarz Wilhelm II przyjeżdża pociągiem do Lotzen, wizytując twierdzę i linię frontu

Odbudowa miasta

1916
Odbudowa miasta
 • odbudowa miasta i okolicy przy pomocy tzw. patenschaftu Frankfurtu nad Menem
 • przy zamku powstaje Vaterlandische Gedenkhalle małe muzeum eksponujące pamiątki historyczne, wojenne oraz ekspozycję archeologiczną dr. Hansa Hessa von Wichdorffa (w latach 30. Melchior Wańkowicz odwiedził to muzeum i opisał je w„Na tropach Smętka”).

Koniec I wojny światowej

11 listopada, 1918

LOK nad Niegocinem

1 stycznia, 1919
LOK nad Niegocinem
 • powstaje pierwszy klub żeglarski na Mazurach (Segler klub Masovia) z siedzibą w dzisiejszym porcie jacht klubu LOK nad Niegocinem
 • uruchomienie elektrowni miejskiej

Emisja lokalnego pieniądza

1920

Plebiscyt

11 lipca, 1920
 • plebiscyt decydujący o przynależności miasta i powiatu Lotzen do Niemiec lub Polski;
 • w całym powiecie oddano 29378 głosów na Niemcy (Ostpreussen) i tylko 9 na Polskę;
 • 4909 mieszkańców miasta głosowało na Niemcy i jedynie 3 na Polskę.

Uzdrowisko Lotzen

1926
Uzdrowisko Lotzen
 • Lotzen ma 11 tys. mieszkańców;
 • miasto staje się uzdrowiskiem
 • nad kanałem wybudowano reprezentacyjny budynek domu uzdrowiskowego, tzw. Kurhaus (spłonął w 1938 r.).

Koło twierdzy powstaje stadion miejski

1927
Koło twierdzy powstaje stadion miejski

Siwa Czapla

1 stycznia, 1929
Siwa Czapla
 • u wylotu kanału do jeziora Niegocin wybudowana zostaje charakterystyczna budowla ryglowa schroniska młodzieżowego (obecna tawerna „Siwa Czapla”)
 • mniej więcej w tym samym czasie powstają stylowe, drewniane zabudowania kąpieliska nad Niegocinem (uległy pożarowi w latach 70.).

Przejęcie władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera

5 marca, 1933
 • na NSDAP w powiecie Lotzen oddano 72,5% głosów
 • Towarzystwo Literackie Masovia zostaje przekształcone w Regionalne Towarzystwo Powiatu Lotzen (He- imatkundliche Geselschaft fur KreisLotzen), publikujące dodatek „Aus der Heimat” w „Lotzener Zeitung”.

1938

1938
 • 1938- 1940 r. – budowa zakładu mleczarskiego (funkcjonuje do dzisiaj);
 • oddanie do użytku obwodnicy miejskiej wraz z nowym mostem nad kanałem; miasto ma 16288 mieszkańców wraz z wojskiem.

Konsekracja kościoła św. Brunona

26 czerwca, 1938
Konsekracja kościoła św. Brunona

Kryształowa Noc

10 listopada, 1938

wielki pogrom Żydów, przeprowadzony przez nazistów w całych Niemczech; w Lotzen spalono synagogę przy obecnej ul. Kętrzyńskiego

Wybuch II Wojny Światowej

1 września, 1939 12:00 am

Brygada Forteczna „Lotzen” pod dowództwem płk. Otto-Ernsta Ottenbachera bierze udział w ataku na polskie umocnienia pod Wizną

Lotzen uzyskuje status„Lufschutzort I”

1942
 • z racji bliskości dowódczych kwater wojennych Lotzen uzyskuje status„Lufschutzort I”, czyli najwyższy status obrony powietrznej (w Prusach Wschodnich taki status miały jeszcze: Królewiec, Piława i Kłajpeda);
 • w Twierdzy Boyen ulokowano jedną z sekcji specjalnego wydziału OKH „Femde Heee Ost” (ObceArmie Wschód), analizującego materiały wywiadowcze z frontu wschodniego, i utworzono obóz dla cennych jeńców radzieckich, deklarujących chęć współpracy z nazistowskimi Niemcami

gen. Andriej Wlasow w Twierdzy

15 lipca, 1942
gen. Andriej Wlasow w Twierdzy

Osttruppen (oddziały wschodnie)

1943
Osttruppen (oddziały wschodnie)

Lotzen staje się miejscem szkolenia i siedzibą dowództwa tzw. Osttruppen (oddziałów wschodnich) – kolaboranckich formacji, złożonych z jeńców i dezerterów z armii radzieckiej

Lotzen – Miasto Twierdza

1944
Lotzen – Miasto Twierdza
 • na podstawie rozkazu Hitlera Lotzen otrzymuje miano „miasta-twierdzy” (w Prusach Wschodnich status ten mają też Królewiec i Piława);
 • w Twierdzy Boyen zgromadzono czteromiesięczne zaopatrzenie dla 18 tysięcy żołnierzy

Pierwsze bombardowanie miasta przez lotnictwo radzieckie

16 grudnia, 1944

Burmistrz Erich Eichholz zarządza ewakuację ludności cywilnej z miasta.

22 stycznia, 1945

Ostatni pociąg z uchodźcami

24 stycznia, 1945
Ostatni pociąg z uchodźcami
 • z Lotzen odchodzi ostatni pociąg z uchodźcami;
 • wysadzone zostają wszystkie mosty na kanale.

Radzieckie oddziały atakują Lotzen

25 stycznia, 1945

radzieckie oddziały 31. Armii gen. Piotra Szafranowa atakują Lotzen od strony Angerburga (Węgorzewa), przechodząc Szosę Obwodową